Mateřská škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizaceMŠ Vilémov
okr. Olomouc

Úvod » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Mateřská škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. Název

Mateřská škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Vilémov, Vilémov 7, 783 22 Cholina
Důvod založení: Založení příspěvkové organizace
Způsob založení: Schválení zřizovací listiny na základě usnesení zastupitelstva Obce Vilémov, organizace byla zřízena s účinností od 1. 1. 2003.
Hlavní účel dle zřizovací listiny: Poskytování předškolní výchovy a vzdělávání.

3. Organizační struktura

  • Statutárním orgánem školy je ředitelka, která je jmenována a odvolávána podle školského zákona.

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace
Vilémov 7
783 22 Cholina

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

ředitelna
Mateřská škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace
Vilémov 7
783 22 Cholina

4.3. Úřední hodiny 

Pracovní dny:
10:00 – 14:00 hod.

4.4. Telefonní čísla

Telefon: +420 739 332 486

Kontakty

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.msvilemov.cz/

4.6 Emailová adresa školy

skolka@msvilemov.cz

4.7. ID datové schránky

ey4k3z3

5. Případné platby lze poukázat na účty: 

MŠ Vilémov: 27-9708470287/0100

Platba stravného do ZŠ a MŠ Cholina: 181492445/0300

6. IČ

75007703

7. DIČ

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy dokumentů a dokumenty samotné jsou k dispozici v ředitelně školy.

8.2. Rozpočet

Na webu obce: www.vilemov-ol.cz

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
Místo a způsob získání informací: ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky. Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu:
skolka@msvilemov.cz
s uvedením: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

11. Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky Mateřské školy Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

12. Formuláře 

Pokud jsou potřeba formuláře, lze je získat v tištěné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy případně elektronickou formou.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:

14. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
všechny v platném znění.

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání
všechny v platném znění.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací [PDF, 179.32 KB]

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

V současné době Mateřská škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace žádné licenční smlouvy neposkytuje.

16.2. Výhradní licence

V současné době Mateřská škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Odpovědi na žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Mateřská škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace zatím nevydala dle zákona 106/199 Sb. žádné informace.